donderdag 30 november 2017

#SONBBchallenge...

This challenge is posted on the top for everyone to find it easily. New projects are posted just below so all you need to do is scroll down untill underneath ^.^

Deze uitdaging blijft even bovenaan staan zodat hij makkelijk terug te vinden is. Nieuwe projecten staan er net onder gepost dus gewoon even naar beneden scrollen ^.^

*****     *****     *****

Who's in for a challenge? Well I was and I would love it if you joined in. Just for fun, create a card, a tag, an art journal page, a mixed media piece,...
In my new video I created a page for my personal art journal called Breathe...

Wie heeft er zin in een uitdaging? Ik ging alvast aan de slag en ik zou het super vinden mocht je meedoen. Zomaar, gewoon voor het plezier en het maakt niet uit wat je maakt, een kaart, een tag, een art journal pagina of een mixed media stuk of...
Ik filmde hoe ik een  nieuwe pagina maakte voor mijn persoonlijke art journal Breathe...


What it's all about?  As you could see in the video above: I challenge you to use something old-new-borrowed-blue and create whatever you want. You can fill in each part exactly as you want yourself too. No rules, just have fun.
Then put your project online using the hashtag #SONBBchallenge for everybody to find it and see your beautiful project. If you don't want to share it online you can always send me an e-mail ( link at the right side bar of this page)
Now...who's in for a challenge?

Wat houdt de challenge in? Zoals je kon zien in de video bovenaan: ik daag jullie uit om iets oud-nieuw-geleend-blauw te gebruiken om iets te maken wat jij graag wil maken. Je kan elk deeltje invullen zoals je zelf wil. Geen regels, gewoon plezier hebben.
Plaats dan je project online met de hashtag #SONBBchallenge zodat iedereen je prachtige project makkelijk terugvind. Ben je niet klaar om je challenge online te plaatsen mag je mij altijd een mail sturen, je vindt de link bovenaan rechts op de pagina terug.
Dus...wie heeft er zin in een uitdaging?

zondag 19 november 2017

Fight back the tears...


We all have those moments where life is a bit of a struggle, even sometimes a hell of a hard fight. A fight to keep standing up with your back straight and your head held up high while life keeps throwing challenges at your feet.
With some of those personal challenges in mind I created this project.

We hebben allemaal momenten waarop het leven best wel een klein gevecht is, soms zelfs een redelijk hard gevecht. Een gevecht om rechtop te blijven staan met een rechte rug en je hoofd opgeheven terwijl het leven je van alles voor de voeten gooit.
Met enkele van die persoonlijke uitdagingen in gedachten maakte ik het project van vandaag.


I chose some words from the 'Disguise of a smile' set that were perfect for this project and combined them with some background stamps. And then the choice of the colors. I know... you didn't expect me to use bright pink right ^.^  
Even though I don't use bright pink a lot, for me personal it does have a meaning. Pink is that color I'll turn to if I need a reminder to stay positive, no matter how dark it becomes around me.
I loved how the little blank spaces in the universal circle also gave me the chance to play with the amount of black in this project...

Ik koos een paar woorden uit de 'Disguise of a smile' set die perfect waren voor dit project en combineerde ze met een paar achtergrond stempels. End an de kleurkeuze.  Ik weet het... weinig onder jullie hadden waarschijnlijk verwacht dat ik voor een knalroze zou gaan ^.^
Ook al gebruik ik bijna nooit zo fel roze, voor mij persoonlijk is het wel een kleur met een betekenis. Roze is dat kleur waar ik heen ga als ik een geheugensteuntje nodig heb om positief te blijven, ongeacht van hoe donker het wordt rondom mij.
Ik vond he took super hoe de cirkel van de 'Universal' set me de kans gaf om te spelen met de hoeveelheid zwart er juist in dit projectje geplaatst werd...


 Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


 Mesh-ellaneous
Universal

zondag 12 november 2017

Be brave...


I really wanted to go and play with a Visible Image monolith again as it has been so long. So I did and had my camera running...

Het was al zo lang geleden dat ik nog eens aan de slag ging met de monoliths van Visible Image en ik had echt zin dus heb ik mijn camera aangezet en...


Curious on how you can get plastic wings to stand up without any support? I show you in my video ^.^ Enjoy!

Benieuwd hoe ik de plastieken vleugels rechtop laat staan zonder enige steun? Ik laat het je zien in de video, veel plezier!
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencils

 Just be happy

 Live life nowwoensdag 8 november 2017

Escape...


Escape...everyone sometimes need to...
Escape from people, escape from situations, escape from lies or even escape the truth...

Ontsnappen... iedereen heeft daar ooit wel eens nood aan...
Ontsnappen van mensen, ontsnappen uit situaties, ontsnappen aan leugens en zelfs aan de waarheid...


But you can't escape if you are not opening your mind for new beginnings. It might not be as easy as writing it down here, depending on what you have to leave behind.

Maar je ontsnapt nooit helemaal als je jou hoofd niet openstelt voor nieuwe dingen. En ik weet het,  afhankelijk van wat je moet achterlaten is het niet altijd even makkelijk als het hier even neer te pennen.


Those stars might not be as bright as they should be, but give it time and believe that those wings will show you their true color.

De sterren zijn niet altijd even helder als ze zouden moeten zijn, maar geef het tijd en geloof er in dat die vleugels uiteindelijk hun echte kleur zullen laten zien.


Those stamps from Visible Image... they all make it so easy to put down so many of my thoughts. 
And just another picture to show you the fabulous texture you can create using their stencils.
I'm a fan...but I think that's been obvious for a while now ^.^

De stempels van Visible Image... maken het zo makkelijk om veel van mijn gedachten neer te zetten. En ik laat ook even zien hoe ik met hun stencil ook wat structuur aan bracht.
Ik ben een fan...maar dat is volgens mij al heel lang duidelijk ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencils
 Mesh-ellaneous
Glimmer of light 

zondag 5 november 2017

Protector...I love bringing elements together that tell a story, that tell a part of MY story. And I know not every story is obvious for everyone, but it doesn't have to. A lot of times I see people are trying to copy someone's project because they think they should create on the same level as someone else because they love what they see.  And it's ok to love what you see and try to get a hang of those techniques so you can use them yourself. But I hope everybody knows that it's alright to just stay yourself and create what you want or need to create. That you can tell your story just as beautiful as anyone else because it is put down with your love and it is you.

Ik hou er van om elementen samen te brengen die een verhaal hebben, die een deel van MIJN verhaal vertellen. En ik weet dat niet elk verhaal even duidelijk is voor iedereen, maar dat hoeft ook niet. Heel vaak zie ik echter mensen die proberen om iets na te maken omdat ze het mooi vinden en er van uit gaan dat zij op net hetzelfde niveau moeten presteren. En tuurlijk is het niet erg dat je valt voor een project en de technieken onder de knie probeert te krijgen zodat je zelf ook aan de slag kan. Alleen hoop ik dat men nooit vergeet dat er niets mis is met jezelf blijven en met het maken van projecten die jij nodig hebt om te maken. Er is niets mis mee met jezelf blijven en je eigen verhaal vertellen want jij bent uniek en als je jou verhaal neerzet met liefde dan is het even mooi als dat van eender wie.


I think this project is an obvious part of my story. My two biggest angels protecting my 3 golden treasures... 

Ik denk dat dit project een heel duidelijk deel van mijn verhaal weergeeft. Mijn twee meest geliefde engels die mijn drie gouden schatten beschermen...


You have got to love the versatility of the Visible Image stamps and how they give you the possibility to create so many different styles of projects. I went for using parts of sets to create my project ( sets shown below) but take a look over at the Visible Image blog to see how bold you can go if you want to.

En dan moet het eerlijk gezegd dat de stempels van Visible Image super zijn omdat ze door hun veelzijdigheid de kans geven om zoveel verschillende stijlen van projecten te maken. Ik gebruikte enkel delen van sets (hieronder opgesomd) om dit rustige projekt te maken. Maar als je graag iets kleurrijker uit de hoek wil komen, ga dan zeker eens een kijkje nemen op het Visible Image blog.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:
Angels are near

Sparkle in the rain 

Father definition

zondag 29 oktober 2017

Unrivalled...

It's Sunday what means I'm sharing some inspiration over at Visible Image again. And today I have another video ready. I have to admit..I did bite my tongue a certain moment while filming. Because what do you do when you use masking fluid and you not only peel away the masking fluid but also tear some of your paper off...

Het is zondag wat wil zeggen dat ik terug wat inspiratie deel op het blog en de sociale media van Visible Image. En vandaag doe ik dat opnieuw met een filmpje. En ik moet toegeven...er was een momentje dat ik toch even heel hard op mijn tong beet tijdens het filmen ^.^ . Want wat doe je als je met masking fluid werkt en niet alleen de masking fluid weg haalt maar daarbij ook je papier meeneemt...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Dream big 

zondag 22 oktober 2017

Hope...


Many people are looking forward to Christmas and New Year's eve. And why not, they are supposed to be lovely evenings shared with our loved ones. But sadly enough so many people also miss a lot of people on those days. Because they are (far) away due to obligations, or not being able to get together or even more sadly because they have passed away. And when it's your first Christmas without that loved one...I can tell you that are hard and sad times.
But that doesn't mean we can't think of them, or think of all those special memories that keep them alive inside our heart.
So I made this altered bottle using the beautiful Visible Image stamps...

Veel mensen kijken al hard uit naar Kerst en Nieuwjaar. En waarom ook niet,dat zouden dagen moeten zijn die je doorbrengt met iedereen die je dierbaar zijn. Jammer genoeg zijn er ook heel veel mensen die net op die dagen iemand moeten missen. Omdat ze door verplichtingen vast zitten, omdat ze niet in staat zijn om bij elkaar te geraken of omdat ze jammer genoeg overleden zijn.  En als het jou eerste kerst is zonder die speciale dierbare...ik kan je vertellen dat dat heel hard is.
Dat neemt niet weg dat we niet aan ze denken, of alle dierbare herinneringen kunnen herleven die hen net levend houden diep in ons hart.
Met die gedachte maakte ik deze bewerkte fles met de prachtige stempels van Visible Image...


 I have laid down the stars using golden metal foil... my beloved stars are the brightest on the nights sky after all.

De sterren heb ik aangebracht in gouden metaalfolie... mijn sterren aan de hemel zijn tenslotte de meest blinkende sterren die er zijn.


 And what would we be without some hope. My hope to see them again whenever time want's me to...

En wat zouden we zijn zonder hoop. Mijn hoop dat ik hun ooit toch ergens terug zie als de tijd het mij toelaat...


I also went ahead and made a little card to go with the bottle as these words just say it all. But you can go and just sent it to share a little bit of love with someone of which you know that Christmas will be a hard time this year.

Ik maakte ook deze kaart die er perfect bij hoort door de mooie tekst.  Maar je kan deze tekst perfect maken om gewoon naar iemand te sturen die het op deze dagen moeilijk heeft.
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Christmas memories
 Peace Love and Hope

zaterdag 21 oktober 2017

Snow is falling...

So... what about a Christmas card?  We're already over halfway of October so I really need to start thinking on getting started so today I am...
I took out some of the new Visible Image Christmas sets and made this card that looks like a plain card but from the start of the video you'll see it turned out bigger than my usual cards ^.^
Enjoy the video...

Wat denken jullie van ...een kerstkaart? We zijn al voorbij de helft van oktober dus ik moet echt beginnen nadenken over kerstkaarten maken. Geen betere dag dan vandaag om te starten toch?
Dus nam ik een de nieuwe Visible Image kerstsets en maakte deze kaart die eruit ziet er uit als een gewone kaart maar reeds van in het begin van de film kan je zien dat hij ietsjes anders uitvalt dan mijn gewone kaarten ^.^
Veel plezier met de tutorial...


If you are looking for more inspiration with the Visible Image stamps then you might want to mark these dates in your calendar. Visible Image is having some shows on the Create and Craft again ^.^

Als je graag nog meer inspiratie krijgt met de stempels van Visible Image dan kan je deze datums altijd in je agenda markeren. Wij krijgen hun niet te zien op TV maar online via deze link kan je alles volgen. Opgelet, wij lopen een uurtje voorop dus 7pm wordt voor ons hier in België en Nederland 20 uur en 9am wordt voor ons 10 uur ^.^ 

foto van Visible Image.

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:
 Go to christmas words set
 Peace Love and Hope

zondag 15 oktober 2017

Disguise...

I love bringing things together that for me personally just go hand in hand together and today's projects is no difference. So many times my brain and soul are just taking over when creating and then I lay down different tiny details that carry that little message.
There's a reason why the bister is on there, why those tiny little speckles of tiny metal foil are on there and why these beautiful Visible Image stamps were combined.
It might just seem like a big black bauble on my project, and that's perfectly ok. Creating is something you do for yourself in the first place. Now I could go and explain why this project became what it is but I don't want to. I think it's way more effective when you let people look at things without directing them in any way.
Enjoy the video...

Ik vind het zalig om dingen samen te brengen die, voor mij persoonlijk, gewoon hand in hand gaan en het projectje vandaag is geen uitzondering. Zo vaak nemen mijn hart en ziel het over als ik ga creëren waardoor er kleine details worden neergezet die een kleine boodschap met zich meedragen.
Er is een reden waarom de bister gebruikt wer, waarom er kleine plekjes metaalfolie werden aangebracht en waarom net deze stempels van Visible Image werden gecombineerd.
Misschien ziet het er wel gewoon uit als een zwarte cirkel op een project, en dat is helemaal niet erg. Creëren is iets dat je in de eerste plaats helemaal alleen voor jezelf doet. Nu zou ik natuurlijk ook alles kunnen gaan uitleggen maar dat doe ik bewust niet. Ik denk dat het beter is om iedereen zijn eigen ding te laten zien in plaats van iemand een bepaalde richting uit te sturen.
Ik hoop dat je geniet van de video...
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...